Privacyverklaring

MiLé Fysiotherapie is een multidisciplinair gezondheidsconcept waarin fysiotherapeuten en leefstijlcoaches samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit van leven van haar klanten. Wij trainen en begeleiden mensen, zodat zij in staat zijn om de kwaliteit van hun leven te bepalen en in te richten naar hun eigen wens.

MiLé Fysiotherapie is gevestigd in de Sporthallen-Zuid te Amsterdam. Bij het gebruik van onze diensten registreren wij jouw persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wenst op te nemen dan kan je ons bereiken op:

Telefonisch: 020 280 9333
E-mail: info@milefysiotherapie.nl
Postadres: Burgerweeshuispad 54, 1076 EP te Amsterdam

Persoonsgegevens
Bij het gebruik maken van onze diensten laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De volgende persoonsgegevens kunnen bij ons geregistreerd worden. Welke er opgenomen worden in ons systeem hangt af van de dienst die je bij ons afneemt:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN (en verzekeringsgegevens)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Identificatiegegevens (bijv. nummer paspoort, identificatiebewijs, verblijfsvergunning)
 • Verwijsdatum
 • Naam van uw huisarts/verwijzer
 • Bij de intake noteren wij gegevens betreffende jouw klachten en doelen (medische verwijsdiagnose, ICF, onderzoeksgegevens, medische voorgeschiedenis, psychosociale factoren, behandelplan,
  Tijdens de behandeling worden van iedere sessie dagjournalen geschreven, verslag gelegd van evaluaties en er worden rapportages geschreven
 • Lidmaatschap/abonnementsvorm
 • Doeleinden

Wij verwerken deze gegevens met als doel je optimaal te kunnen ondersteunen in het behalen van jouw doelen. Om je te kunnen begeleiden is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van jouw hulpvraag, medische voorgeschiedenis en andere relevante gegevens betreffende jouw gezondheid. Daarnaast zijn wij als zorgverleners verplicht een dossier op te bouwen in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden
Wij werken met verschillende organisaties samen. Dat zijn onze vakvereniging het Keurmerk Fysiotherapie, de Landelijke Database Kwaliteit (voor het meten van de effectiviteit van de fysiotherapie en onze praktijk), Qualiview als bedrijf die voor ons de klanttevredenheid meet en de verwijzers met wie wij samenwerken. Met verwijzers hebben wij contact via Siilo, de veilige messaging app voor zorgprofessionals, en via Zorgmail (secure e-mail). Ons software systeem is Intramed. Intramed is als eerste softwareleverancier NEN7510 én ISO27001 gecertificeerd. Hiermee laten zij zien dat ze voldoen aan de hoogste internationale eisen voor informatiebeveiliging. De praktijk- en cliëntgegevens zijn dus maximaal beveiligd in Intramed. Een afspraak maken via onze website of de AfsprakenApp komt binnen in ons sofware: Intramed. Patiënten mogen ons ook whatsappen voor afspraken, zij zijn zelf verantwoordelijk welke informatie zij willen delen via dat medium.

De Landelijke Database Kwaliteit verwerkt alleen de volgende gegevens (niet persoonsgebonden) om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de fysiotherapie:

 • Datum waarop u behandeld bent
 • Prestatiecode van de behandeling
 • Diagnosecode waarop gedeclareerd wordt
 • Contactreden
 • Fysiotherapeutische diagnose
 • Het hoofddoel
 • Datum eindevaluatie
 • Mate van behalen doelen
 • Geboortejaar
 • Geslacht
 • Meetinstrumenten en datum dat deze zijn afgenomen
 • Duur van de functioneringsproblemen
 • Beloop van de functioneringsproblemen
 • Verwacht herstel
 • Nevenpathologie indien aanwezig
 • Recidief indien van toepassing
 • Reden einde zorg

Bij het afsluiten van de behandeling ontvang je automatisch een klanttevredenheidsenquête (Qualiview). Waarvan wij je vriendelijk vragen deze in te vullen zodat wij onze kwaliteit verder kunnen verbeteren. Deze enquête verloopt geanonimiseerd en de vragen zijn niet te relateren aan jouw persoonsgegevens.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cameratoezicht
Op de praktijk maken wij gebruik van cameratoezicht in de openbare ruimtes (dus exclusief behandel- en kleedkamers!). Dit doen wij om jou en onze veiligheid te borgen. De beelden gebruiken wij alleen in het geval van calamiteiten.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke en bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Jouw persoonsgegevens zullen gedurende de verplichte minimale bewaartermijn van 15 jaar bewaard worden tenzij je anders aangeeft. Gedurende deze periode zullen wij werken met systemen die voldoen aan de wet- en regelgeving en NEN7510.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Je hebt altijd het recht jouw persoonsgegevens en (para)medisch dossier in te zien. Wij geven je direct inzage of kunnen een kopie voor je maken. U heeft recht op het corrigeren en verwijderen van gegevens als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht om de gegeven toestemming voor registratie van jouw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking hiervan in te trekken. Geef dit aan bij ons door een mail te sturen naar info@milefysiotherapie.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.