Algemene voorwaarden en informatie

MiLé Fysiotherapie bestaat uit fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Bij ons werken verschillende gespecialiseerde fysiotherapeuten. Wij bieden je o.a. manuele therapie. MiLé Fysiotherapie is gevestigd in de Sporthallen-Zuid te Amsterdam.

Daarnaast zijn er regelmatig fysiotherapeuten in opleiding aanwezig die je, onder toezicht van jouw fysiotherapeut, kunnen behandelen. Indien je hiertegen bezwaar hebt kun je dit van tevoren aangeven.

Bezwaar tegen meekijken stagiaire: ja / nee

Bezwaar uitvoeren behandeling door stagiaire: ja / nee

MiLé Fysiotherapie streeft altijd naar een hoge kwaliteit van zorg en begeleiding. MiLé Fysiotherapie laat zich dan ook eens per jaar toetsen door een extern bureau in het kader van ontwikkeling en om in aanmerking te blijven komen voor contracten met zorgverzekeraars. Jouw dossier kan hierbij (geanonimiseerd) getrokken worden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je dit aangeven aan jouw behandelaar.

Een actieve leefstijl staat centraal bij MiLé Fysiotherapie. Je kan als onderdeel van jouw behandeling of bij het sporten op eigen risico gebruik maken van onze (fitness)apparatuur. Bij het gebruik van de fitnessapparatuur dien je altijd een handdoek te gebruiken. Onze fysiotherapeuten en coaches staan voor je klaar om je te begeleiden.

Wanneer je een reanimatie-verklaring hebt vragen wij je dit duidelijk aan te geven bij jouw behandelaar zodat wij adequaat kunnen reageren. Wij beschikken over een AED op de praktijk.

Tarieven
Met alle zorgverzekeraars heeft MiLé Fysiotherapie contracten afgesloten. Je bent zelf te alle tijde verantwoordelijk voor het nalopen van jouw polis, of jouw behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar en tot wanneer dit vergoed wordt. Dit kan je zelf bij de zorgverzekeraar opvragen. Indien je niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, zullen de kosten bij jou in rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden (indien je niet aanvullend of onvoldoende aanvullend verzekerd bent)
Je bent als klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij je persoonlijk in rekening worden gebracht. Wij rekenen 100% van de kosten van de behandeling aan jou door. Deze nota kan je niet indienen bij jouw zorgverzekeraar.
Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het MiLé Fysiotherapie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de klant. 


Privacy
Wij hechten veel waarde aan jouw persoonlijke gegevens en doen er dan ook alles aan om deze veilig te verwerken. Je vindt onze privacyverklaring op https://milefysiotherapie.nl/privacyverklaring/ en deze is verkrijgbaar in de praktijk.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar jouw naam-, geboorte-, (email)adres- en woonplaatsgegevens, jouw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Neem ter controle jouw ID-kaart, rijbewijs of paspoort mee, zodat de behandelaar jouw identiteit officieel kan controleren op waarheid. 
De eerste afspraak is een intake, screening en onderzoek. Dit zal ongeveer 30-60 minuten in beslag nemen. De intake bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Wij streven ernaar altijd direct te behandelen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en de mogelijke behandeltermijn omvatten en zal met je worden besproken. Mocht je bekend zijn met allergische reacties dan verwachten wij dat jij dit bij jouw behandelend fysiotherapeut kenbaar maakt. Je hebt te allen tijde recht op inzage in uw eigen behandeldossier.

Afmelden
Wij stellen het op prijs als je ons minimaal 24 uur van tevoren bericht geeft als je niet kan komen. Dan heeft een andere klant de mogelijkheid behandeld te worden.

Overname
Tijdens afwezigheid of vakantie zal een van onze collega’s de behandeling overnemen. Dit om jopuw therapie optimaal te kunnen continueren. Wij zullen je hier, indien mogelijk, altijd van tevoren van op de hoogte stellen. Indien je bezwaar hebt tegen behandeling door een collega kan je dat bij ons aangeven.

Hygiëne
Wij vragen je voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Het dragen van sportkleding en binnen- of zaalschoenen is verplicht in de sportzaal.
Verder verwachten wij van je als klant dat je de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Er is een mogelijkheid om te douchen bij ons in de kleedkamer.

Eigendommen
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van jouw eigendommen.

Klacht
Heb je een klacht over de behandeling of ben je ontevreden over de manier waarop wij met jou omgaan? Wij verzoeken je dan om dit aan ons kenbaar te maken. Dit om tot een goede oplossing te komen met betrekking tot de klacht en voor de verbetering van onze kwaliteit. MiLé Fysiotherapie neemt deel aan de KNGF-klachtengregeling. Indien wij er samen niet uit komen, kun je bij KNGF een klachtenformulier invullen.

Bij het tekenen van de Algemene Voorwaarden ga je akkoord met de bejegening-, klachtenregeling en privacyverklaring. Deze zijn te vinden op de websitepagina’s https://milefysiotherapie.nl/algemene-voorwaarden-en-informatie/, https://milefysiotherapie.nl/privacyverklaring/ en https://milefysiotherapie.nl/praktijkreglement/ en zijn verkrijgbaar op de praktijk.

ONDERGETEKENDE:


Naam: …………………………………………………… geeft hierbij akkoord voor onderzoek en behandeling en de algemene voorwaarden.

Datum: …..-…..-…….. Handtekening: ……………………………………………..